קופת גמל


קופת גמל הינה תוכנית חיסכון שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה-2005, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך וביניהם ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.


המשקיע בקופת הגמל מכונה "עמית" והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו. יצוין כי מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים. הכספים אשר השקיע העמית בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: 15 שנה לאחר שהתחיל את פעולות החיסכון, או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר. תקופת החיסכון המינימאלית עם זאת, עומדת על 5 שנים. כספים שהושקעו החל ב-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועדים הנ"ל עם תשלום מס של 35% על היתרה שצבר העמית.


רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות בידי מנהליה. מן העמיתים גובה הקופה דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם, עד לשיעור של 0.167% בסוף כל חודש. דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה אשר היו יכולות להגדיל את תמלוגיהם.


עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.לחץ כאן לצפייה בטבלת קופות הגמל לשנת 2008

לחץ כאן לצפייה בהיערכות לתיקון מס' 3 לחוק קופות הגמל