ביטוח חיים


ביטוח חיים הינו חוזה בין חברת ביטוח למבוטח, המקנה הטבה כספית במקרה של פגיעה בגופו של המבוטח  ובעיקר במקרה מותו. ההטבה הכספית ניתנת בצורה של סכום חד-פעמי, או בצורה של קצבה חודשית. בתמורה לביטוח, משלם המבוטח פרמיה חד-פעמית או תקופתית (לרוב חודשית).


ההטבה הכספית למבוטח משולמת כאשר קורה אחד המקרים הבאים (הפירוט המדויק משתנה בהתאם לסוג הביטוח):
* מות המבוטח.
* הגעת המבוטח לגיל שנקבע בפוליסה (בדרך כלל גיל פרישה).
* הפיכת המבוטח לנכה, כך שנפגעת יכולתו לפרנס את עצמו.


קרן פנסיה


קרן פנסיה הינה תוכנית פנסיונית המבוססת על תקנון (הניתן לשינוי), אשר בגיל פרישה מעניקה לעובד פנסיה חודשית. בנוסף, מכסה קרן הפנסיה את העובד בכיסוי ביטוחי למקרה נכות ומוות.


פנסיית זקנה:
הסכום החודשי אותו יקבל עמית בקרן פנסיה מגיל פרישה עד סוף ימי חייו.
סכום זה ייקבע ע"פ רצף ההפקדות שיפקיד העובד לאורך כל שנות עבודתו ובמידה ולא יפדה את כספי הפיצויים לאורך כל שנות עבודתו.


פנסיית נכות:
פיצוי חודשי המהווה 75% משכרו החודשי של המבוטח, שיינתן לו במקרה של אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או תאונה, מתום תקופת המתנה בת 3 חודשים.


פנסיית  שארים:
קצבה חודשית אותה יקבלו "שאירי" העמית בקרן הפנסיה (אלמן, אלמנה, ילדים).
הפיצוי לאלמנה יהיה בשיעור של 60% מהפנסיה ששולמה לפנסיונר.
כל ילד יקבל 30% מהפנסיה ששולמה לפנסיונר.
התשלום המרבי לא יעלה על 120% מהפנסיה שקיבל הפנסיונר.


במסגרת הפרשת העובד לתגמולים, נהנה מזיכוי מס (החזר בתלוש השכר) בשיעור של 35% מגובה ההפרשה, בכפוף לתקרה של 7,200 ₪

מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות

נוהלי סיום ופרישה מעבודה