ביטוח פנסיוני בהיבט חוק הביטוח הלאומי

1. ביטוח זקנה ושאירים
2. ביטוח נכות כללית
3. נכות מעבודה

ביטוח זקנה ושאירים

ע"פ חוק הביטוח הלאומי, זכאי תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק ושולם בעדו דמי ביטוח כחוק.

תנאי זכאות

מבוטחים
גבר: תושב ישראל שעלה ארצה לפני הגיעו לגיל 60-62, בהתאם לתאריך לידתו.
אישה: תושבת ישראל שעלתה לארץ לראשונה לפני גיל 60-62 והיא אחת מאלה:
• אישה לא נשואה: רווקה, גרושה, אלמנה שאינה בת קצבה.
• אישה נשואה שעובדת מחוץ למשק ביתה.
• אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושאירים.
• אישה עגונה.
• עקרת בית – עשויה בתנאים מסוימים להיות זכאית לקצבת זקנה.

הגעה לגיל פרישה
הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסותיו מעבודה אינן עולות על הסכום המרבי או הכנסות שלא מעבודה אינן עולות על סכום מסוים.

הכנסה מפנסיה - לא באה בחשבון

גיל זכאות
הגיל שבו מבוטח זכאי לקצבת זקנה ללא מבחני הכנסה בגיל 70 ל-2 המינים.

השלמת תקופת אכשרה (ביטוח)
1. 60 חודשי ביטוח בתוך 10 שנים אחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבה.
2. 144 חודשים.

פטורים מתקופת אכשרה
גרושה, אלמנה, עגונה, נשואה שעלתה ארצה לפני גיל הזכאות, נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, אישה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש הזכאות לקצבת הזקנה.

תשלום דמי ביטוח כחוק
עובד שכיר – חובת התשלום מוטלת על מעבידו וקצבת הזקנה אינה נפגעת בשל חוב המעביד.
עובד עצמאי – אחראי לתשלום בעד עצמו.
מבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי – עליו לשלם בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת זקנה.

מבחן הכנסות בגיל הפרישה – גיל הזכאות לקצבת זקנה

הכנסות עבודה
• מבוטח שיש לו הכנסה הנמוכה מ- 4,296 ₪ (1/07) ליחיד או 5,728 ₪ לזוג – עשוי לקבל קצבה מלאה.
• מבוטח שהכנסותיו עולות על הסכומים לעיל, עשוי לקבל קצבת זקנה יחסית או לחילופין לזכות בתוספת דחיית פרישה של 5% לכל שנת דחיית הקצבה – גיל 70.

הכנסות שאינן נלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות
הכנסה מקצבה המשולמת ע"פ חוק ישראלי או דיני חוץ או ע,פ הסכם קיבוצי או חוזה שנעשו בישראל או בחו"ל (כגון פנסיה בארץ או פנסיה מגרמניה).
הפרשי הצמדה על מלוות, פיקדונות או תוכניות חיסכון שפטורים ממס הכנסה.

שיעורי הקצבה
קצבת יחיד – 1,159 ₪ (1.7.06)
קצבה לזוג – 1,738 ₪ (1.7.06)
תוספת וותק – למבוטח מעל 10 שנות ביטוח – 2% מהקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה החל מהשנה ה-11 – 50% תוספת מהקצבה.
עקרת בית – אינה זכאית לתוספת וותק.

תוספת דחיית פרישה
במקרים בהם הכנסות העבודה, או הכנסות משולבות עולות על הסכומים המותרים המזכים בגמלה.

שיעור התוספת – 50% מהקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה (מגיל הפרישה – גיל הזכאות).

תוספת בגין תלויים
בת זוג – 50% מהקצבה
בן זוג – 50% מהקצבה
ילד – (עד 2 ילדים) – 5% מהשכר הממוצע במשק.

שהות בחו"ל
מבוטח השוהה בחו"ל עד 6 חודשים, תשולם הקצבה כמקובל.
שהייה מעבר ל-6 חודשים – יש להודיע בכתב למוסד על הנסיעה. בתנאים מסוימים ימשיך לקבל הקצבה גם בעת השהייה בחו"ל.
מי ששוהה במדינת אמנה – לביטוח סוציאלי, תשולם הקצבה באותה מדינה – בהתאם לכללי האמנה.
מי שיצא לארה"ב או לבלגיה – לאחר הזכאות, תשולם הקצבה גם בעת שהותו בחו"ל.
מענק פטירה
מבוטח שמקבל קצבת זקנה, שאירים נכות כללית, שר"מ, נכות מעבודה – ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג – ישולם לילדו של מקבל הקצבה.
שיעור המענק – 6,950 ₪ (1/2006).

שאירים
תנאי זכאות:
א. הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו
• מי שנולד בחו"ל – בתנאי שעלה ארצה לפני הגיעו לגיל 60-62 בהתאם לתאריך לידתו.
• הנפטרת הייתה תושבת ישראל בעת הפטירה והייתה:
שכירה או עצמאית
אינה נשואה (למעט אלמנה שמקבלת גמלה מהמוסד)
נשואה ובעלה אינו מבוטח
מקבלת קצבת נכות כללית
עגונה ע"פ חוק הביטוח הלאומי
ב. השלמת תקופת אכשרה
הנפטר/ת השלימ/ה אחת מתקופות האכשרה האלה:
• 12 חודשים לפני הפטירה
• 24 חודשים רצופים או לא רצופים, ב-5 השנים לפני הפטירה
• 60 חודשים רצופים או לא רצופים ב-10 השנים לפני הפטירה
• 144 חודשים, גם לא רצופים.

פטור מתקופת אכשרה
• פטורה בתוך שנה מיום שנעשה/תה תושב/ת ישראל
• פטורה טרם גיל 19

גמלת שאירים
שיעור הגמלה – לאלמנ/ה שיש עמם ילד או שהם בגיל 50 ויותר 16.2% מהשכר הממוצע.

תוספת לקצבה
2% מהקצבה לכל שנה נוספת מעל 10 שנות ביטוח – מקסימום 50%.
מענק נישואין – בשווי 36 קצבאות חדשניות, ב-2 חלקים.
מענק שאירים – אלמנ/ה מתחת לגיל 40 שאין עמם ילד, 36 קצבאות שאירים.


ביטוח נכות כללית

מבוטח
כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה.

מיהו נכה?
מבוטח, שכתוצאה מליקוי גופני או נפשי, מתקיים בו אחד מאלה:
א. אין לו הכושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד ואינו משתכר סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע.
ב. כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, צומצמו עקב הליקוי, בבת אחת או בהדרגה ב-50% ויותר.

עקרת בית נכה
עקב ליקוי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית.

תנאי הזכאות
לקצבת נכות – אי הכושר נוצר בהיותו תושב ישראל.

שיעורי הקצבה
א. נכה או עקרת בית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של 75% או יותר זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה – 1,937 ש,ח (1.06), בנוסף, מי שיש לו נכות רפואית של 50% לפחות זכאי לקצבה חודשית נוספת שנעה בין 208 ₪ - 308 ₪.
ב. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור בין 60% ל-74%, זכאים לקצבת נכות חודשית חלקית.

נכה שיש לו תלויים – זכאי לתוספת בעדם (עבור 2 ילדים ראשונים – 40% מהקצבה המשולמת לנכה).


נכות מעבודה


מבוטחים
עובד שכיר
עובד עצמאי
הכשרה מקצועית
שיקום מקצועי
אסיר / עציר בעבודות שיקום
מי ששכרו נקבע ע"פ חוק

מיהו נכה עבודה?
מבוטח שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד והוא אינו מסגול לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה.

מועד הגשת התביעה
תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. רצוי למסור התביעה לנכות סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.

קביעת דרגת נכות
ל-2 ליקויים ויותר – דרגת הנכות תקבע לפי חישוב משוקלל של % הנכות (לא חיבור של  האחוזים).

הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה (תקנה 15)
כאשר לנפגע דרגת נכות לצמיתות, בודקת הועדה אם הנכות שנגרמה לו משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה ובנוסף אם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו. הועדה יכולה להגדיל דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

דרגת נכות
0%-8% - אין זכאות
9%-19% - מענק חד פעמי
20%+ - קצבה חודשית

קצבת נכות חודשית = ממוצע שכר ברבע השנה לפני התאונה X 75% X אחוז הנכות.

דרגת נכות לנכה "נזקק"
נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ- 100% ועקב נכותו אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהיא ואין לו הכנסה מעיסוק כלשהוא, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.

הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים, לשם כך הנפגע צריך להגיש תביעה ל"נכה נזקק".