לקראת לידה? מגיע לך שהמעביד שלך ימשיך לשלם בעבורך את ההפרשות לקופות הגמל גם בחודשי חופשת הלידה

חוק עבודת נשים תוקן בשנתיים האחרונות מספר פעמים והוא מסדיר את תנאי העסקתן של נשים בהיריון ושל נשים לאחר לידה וכן את מעמדן של נשים המקבלות טיפולי פוריות. התיקונים שנעשו בחוק מתייחסים לאפשרות האישה לצאת לחופשה ללא תשלום בתום חופשת הלידה לכל עובדת שהשלימה שנת עבודה במקום העבודה לפני הלידה, הארכת תקופת ההגנה מפני פיטורים ל- 60 ימים מתום חופשת הלידה והסדרת זכותו של עובד לצאת לחופשת לידה, כשהובטחה לו הגנה מפני פיטורים.

מכוח החוק בעבר, אישה שהשלימה שישה חודשי עבודה אצל המעביד לפני תחילת ההיריון ועבדה במהלכו הייתה זכאית להפרשות רק בגין פנסיה. התקנות החדשות שנכנסו לתוקפן ביום 1.9.2008 וחלות על כל העובדות שזכאיות לגמלה לשמירת היריון או לדמי לידה מאותו מועד, משפרות את תנאי האישה היולדת ולפיהן, עובדת הנמצאת בחופשת לידה או בשמירת היריון זכאית שהמעביד ימשיך ויפריש בשבילה לקופת גמל לרבות קרן השתלמות וקופת תגמולים, גם במהלך תקופות אלו ובאופן מלא, כאילו המשיכה בעבודתה.

בנוסף, בעבר נדרשה עובדת להפקיד בקופה את חלקה שלה ורק לאחר שהעבירה למעביד אישור על ההפקדות, קמה עליו החובה להעביר את חלקו שלו. לפי התקנות החדשות, על המעביד מוטל הנטל לדאוג להפקדות אלו.

 
טרם יציאת העובדת לחופשת לידה, על המעביד לנכות ממשכורתה את חלקה שלה בהפרשות בעבור חודשיים ימים. במהלך תקופת ההיעדרות, על המעביד להעביר כספים אלו במועדים הרגילים, בצירוף חלקו שלו בהפרשות לקופת הגמל. לגבי יתרת התקופה, על המעביד להעביר מכספו גם את חלקה של העובדת, כמקדמה על חשבון שכרה העתידי והוא יתקזז עמה עם שובה מחופשת הלידה.

 
במקרה של שמירת היריון, על העובדת להעביר לידי המעביד את החלק שלה בהפרשות עד ליום התשיעי בכל חודש. נקבע כי העברת הכספים במועד מאוחר יותר אינה פוטרת את המעביד מהפקדת חלקו שלו.