שאלות נפוצות בנושא חיסכון פנסיוני


אתם שואלים, המומחים עונים...


מהי ההשפעה של תיקון 3 על חיסכון לילדים ועל חוסכים בגיל מבוגר?
תיקון 3 חל על כל רובדי האוכלוסייה ואין זה משנה אם החוסך הוא בן 60 או בן 30. החל מה- 1.1.2008 כל הפקדה על פי תיקון 3 הינה למטרת קצבה בלבד. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון גורם חשוב והוא מרכיב המס. החל מ- 1.1.2008 כל הפקדה בקופת גמל ובקרן פנסיה תהנה מזיכוי בגובה של 35%, במקום 25% זיכוי שהיה ניתן לקופות גמל בעבר. בשלב המשיכה גם כספים של מבוגרים וגם כספים שנחסכו לילדים, יתנהגו ע"פ הקריטריונים של תיקון 3. דהיינו, כספים שנחסכו ואשר מאפשרים קצבה של עד 3,850 ₪ יימשכו כקצבה. מעבר ל- 3,850 ₪ ניתן יהיה לקבל החלטה להוון אותם בתור סכום חד פעמי ולכן חוסכים בעלי קצבה ממקום אחר, יכולים לבצע תכנון מס, שיאפשר להוון חלק מהכספים. חשוב לציין כי יש לבחון כל מקרה לגופו, אולם באופן עקרוני תיקון 3 חל על כל רובדי האוכלוסייה.


אני חוסך בבית השקעות שיש לו רק קופות גמל, בלי קרן פנסיה, מי ישלם לי קצבה כשאפרוש לגמלאות?
עמית המבקש למשוך כספי קצבה מגוף שאינו מנהל קרן פנסיה (או קופת גמל לקצבה משלמת), יידרש להעביר את הכספים לגוף אחר המסוגל לשלם קצבה. כרגע מדובר בעיקר בקרנות פנסיה, אולם בתי השקעות שונים בוחנים היום אפשרות של הגשת בקשה לקבלת רישיון לניהול קופת גמל משלמת לקצבה. המשמעות היא שבמקרה זה, בתקופת החיסכון עד למשיכה, יושקעו הכספים בגוף אחד שייבחר ע"י העמית ע"פ קריטריונים שונים כגון התשואה שהוא משיג, דמי הניהול, השירות, איכות ההשקעות, איכות הגוף המנהל וכו' ובתקופת הקצבה (משיכת הכספים) יושקעו הכספים בגוף אחר, אשר יקבע את המקדמים והתנאים לפיהם תשולם הקצבה. גוף זה ייבחר ע"י העמית גם ע"פ הקריטריונים של גובה הקצבה שהוא מוכן לשלם לו ע"פ החיסכון שצבר.


אני עצמאי, אחרי תיקון 3 מהו הסכום המקסימאלי שאני יכול להפקיד בקופה ולהמשיך ליהנות מהטבות המס?
על מנת להמשיך מהטבות מס יש להפקיד 16% מפעמיים השכר הממוצע במשק המהווים 28,800 ₪ בשנה.


על מי חל חוק פנסיית חובה?
ב- 1.1.2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה המחל את ביטוח הפנסיה על כל העובדים והמעסיקים בישראל. הסכם זה מחייב כל מעסיק להפקיד כספים לפנסיה לכל עובד החל מגיל 20 לגבר ו-21 לאישה ועד לגיל הפרישה כחוק (67 לגבר, 64 לאישה), שלא חל לגביו הסכם מיטיב (הסכם עבודה שבו המעסיק מתחייב להפריש לביטוח פנסיוני). יחד עם זאת העובד יהיה זכאי לביצוע הפקדות אלו רק לאחר השלמת 9 חודשי עבודה בשנת 2008 והחל משנת 2009, השלמת 6 חודשי עבודה.


האם כאשר אדם עוזב את מקום עבודתו, כדאי לו למשוך את רכיב הפיצויים שנצבר בקרן הפנסיה?
אדם שעוזב מקום עבודה שבו הופקדו עבורו כספי פיצויים בקופת גמל או בקרן פנסיה, יכול למשוך את כספי הפיצויים שצבר, אך המשמעות היא הקטנה משמעותית מאוד של הקצבה. לשם הדוגמא, חוסך שהפקידו עבורו לקרן פנסיה 5% תגמולי עובד, 5% תגמולי מעסיק ו- 8.33% פיצויים וצבר קצבה חודשית של 3,850 ₪, במידה ויחליט למשוך את רכיב הפיצויים (המהווה כ- 45% מסך הקצבה), תקטן הקצבה באופן יחסי לכ- 1,700 ש,ח. על כן, אדם שעוזב את מקום עבודתו, צריך לבחון האם הוא מעוניין בסכום החד פעמי – רכיב הפיצויים, או האם חשוב לו להבטיח את עתידו ע"י חיסכון לטווח הארוך. נוסף על כך, לעיתים משיכת כספי הפיצויים מהקופה משפיעה גם על הפטור שיינתן בעתיד לצרכי מס בגין הקצבה שיקבל בגיל הפרישה.


האם קיימת חשיבות לרצף הפקדה בקרן הפנסיה?
חשוב לזכור כי קרן פנסיה מבטחת את העמית מפני 3 מצבים: פרישה לעת זקנה, נכות ומוות. הרצף הביטוחי בקרן פנסיה חשוב מאוד ועל כן גם אם אדם עוזב את מקום עבודתו וטרם החל לעבוד במקום חדש, חשוב שידאג לכך שקרן פנסיה תמשיך לשמור לו על הכיסוי הביטוחי. השמירה על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מבוצעת באופן אוטומטי במשך 5 חודשים. מעבר לכך, גם אם אדם לא מצא מקום עבודה, עליו לפנות לקרן פנסיה ואז קרן הפנסיה יכולה להחליט אם לאשר או לא, לשמור על הכיסוי הביטוחי במשך 24 חודשים מיום עזיבת העבודה. לשם כך, על העמית לפעול באופן אקטיבי ולפנות לקרן הפנסיה כדי לדאוג שהכיסויים הביטוחיים ימשיכו להשתלם. הדבר חשוב הן בשל השמירה על הרצף הביטוחי והן בשל העובדה שקרן  הפנסיה תבקש מעמית שהפסיק את הכיסוי הביטוחי למלא שוב הצהרת בריאות. ככל שאדם הולך ומתבגר, מצב בריאותו טוב פחות ועל כן אם הפסיק לשלם ויבקש להתחיל מחדש את התשלומים, סביר להניח שקרן הפנסיה תמנע מלבטח אותו על אירועים שקרו לו מיום שהפסיק לשלם. נקודה נוספת: בקרנות פנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים לגבי בעיות קיימות. כך שאם אדם סובל מבעיה כלשהיא אשר בשלה ארע לו מקרה נכות, במשך 60 ימים, קרן הפנסיה לא תשלם עבור בעיה זו ולכן הפסקת תשלומים או החלת תשלומים לקרן הפנסיה מתחילה את הרצף של 60 החודשים מההתחלה.

האם זכותי לבחור את קרן ההשתלמות שלי?

לעובד סמכות בלעדית לקבוע באיזה קרן השתלמות יהיה חבר. זאת, גם בניגוד לקרן שנקבעה בהסכם קיבוצי. העובד רשאי להעביר את כספי קרן ההשתלמות שלו לקרן חדשה בכל רגע נתון תוך שמירה על הוותק שנצבר בקרן הקודמת. זכויות אלה מעוגנות בחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים משנת 2005. יש לזכור כי לא כל עובד זכאי לקרן השתלמות. במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקומות עבודה אחרים ההחלטה תלויה בהסכם הפרטי בין העובד למעביד.

קרן השתלמות לעצמאים, האם גם אני להינות מכך?